Language Dropdown

Kiyès Nou Ye

1804 Renaissance se plis pase jis yon emisyon televizyon oubyen radyo; Se yon mouvman, yon revèy nan konsyans chak ayisyen, yon vwayaj nan kè Ayiti. Nou fouye nan istwa, kilti, ak pwomès yon nasyon ki pare pou l redèkouvri tèt li. Vin jwenn avèk nou pandan n ap eksplore istwa ki enspire, enseye, defiye, ak transfòme pèsepsyon moun genyen sou peyi nou an. Ann selebre Ayiti ansanm!

Eksplorasyon Istwa Rich Ayiti a

Fouye nan pase vibran nasyon an, depi ane istorik 1804 rive nan eritaj kiltirèl ak tradisyon li yo

Konsantre sou Potansyèl pou Lavni

Mete an valè opòtinite Ayiti yo ki poko eksplwate, lespri inovatè yo, chemen pou kwasans ak chanjman pozitif.

Konvèsasyon Enspiran

Prezante dyalòg, angaje ak lidè panse, atis, istoryen, syantis, ak vizyonè tout nan sektè pou yo kontribye nan renouvle yon naratif pozitif sou Ayiti.

Limyè sou Chanjman: Epizòd An Vedèt Sou 1804 Renaissance

Plonje Fon nan Pwoblèm Mondyal yo - Yon Vwayaj Pou Dekouvèt ak Enspirasyon

Vwa Chanjman: Yon Chita Pale Avèk Johane Landrin ak Victoria Baillergeau

Dimanch 16 Jen 2024

Vin tande yon epizòd pwisan nan 1804 Renaissance, ki prezante Johane Landrin ak Victoria Baillergeau, de defansè ki ap fè gwo pa nan adrese bezwen viktim ki deplase akoz vyolans gang nan Pòtoprens. Johane, yon sikològ klinik ki gen anpil eksperyans, pote eksperyans li nan konsèy sikolojik, konsantre sou reyabilitasyon mantal ak emosyonèl moun ki afekte pa trajedi. Victoria, yon lidè kominotè aktif ak edikatè, konsantre sou otonòmizasyon edikatif ak finansye, bay resous nesesè yo ak sipò pou rebati lavi ki te deranje pa vyolans.

Ansamm, yo diskite sou defi yo rankontre nan travay yo, estrateji yo itilize pou simonte obstak sa yo, ak vizyon yo pou yon kominote ayisyen ki pi rezilyan. Epizòd sa a pa sèlman mete an limyè travay enpòtan ki ap fèt la, men li montre tou kijan edikasyon ak sipò sikolojik ka sèvi kòm eleman fondamantal nan favorize rekiperasyon alontèm ak estabilite. Koute pou tande istwa enspiran yo e aprann kijan efò kolektif yo esansyèl pou fè yon enpak dirab.

Men ekip la

Ankètè Ekselan Nou yo & Pèsonèl Ekspè

Yvener Duroseau

Reyalizatè Egzekitif & Ko-Animatè

Guilaine Brutus

Ko-Animatè

Stecie Guerrier

Ko-Animatè

Fritznel D. Octave

Editè an Chèf & Ko-Animatè

Dr. Christophe Milien, MD

Kontribitè Blog

Rick Boris Isidore

Kreyatè Kontni ak Kontribitè Blog

Merisca Kostadinorv

Manadjè Medya Sosyal

Epizòd An Vedèt

Eksplore dènye konvèsasyon nou yo ak lidè panse, istoryen, atis, ak vizyonè k ap fòme avni Ayiti. Dekouvri pèspektiv ak konpreyansyon nou sou richès peyi d Ayiti epi konprann kijan kilti nou ap vibre.

Magazen 1804 Renaissance

Achte Lespri Ayiti: Pwodui Eksklizif 1804 Renaissance

Vwa Enspirasyon: Tèmojwenn Envite

Tande pwòp témojwenn envite nou yo sou eksperyans yo nan emisyon 1804 Renaissance, ak enpak pataje istwa yo avèk mond lan.

Dr. Arthur Boyer

Konsiltan nan Edikasyon Siperyè ak Lidèchip | Antrenè Sou devlopman Moun

"Mwen te gen opòtinite pou m' te yon envite nan emisyon '1804 Renaissance'. Eksperyans sa a te enpòtan, gras a fòma byen estriktire, bèl anviwònman ak akèy zanmi yo te ban mwen. Mwen espere patisipasyon mwen te kontribye nan gwo misyon ak vizyon emisyon an. Sa ta sètènman yon plezi pou mwen retounen ankò nan yon lòt okazyon."

Dr. Marie F. Celestin

Antrnè Byen-èt ak Swen-pèsonèl | Otè | Animatè Podcast

"Emisyon an se yon platfòm enpòtan ki mete an valè kilti, istwa, ak moun ki kenbe Ayiti kòmsadwa. Animatè yo mande bon kesyon ki antre nan pwofondè sijè yo. Yo bay chak envite tan pou pataje mesaj yo ak vwayaj yo ak odyans la. Chak epizòd mwen suiv ede m aprann yon bagay nouvo. '1804 Renasissance' se yon pwogram medya enpòtan anpil. Ou pa dwe rate emisyon sa a. Kelkeswa kote yon moun ye nan mond lan ou dwe gade l!"

Dr. Jean G. Mathurin

Otè | Ofisye Medikal Senyò |

Chèf Chirijyen Nan Avyon Militè

"Mwen vrèman onore pou mwen te gen opòtinite parèt nan gwo emisyon prestijye sa a ki rele '1804 Renaissance'. Eksperyans la te anrichisan anpil epi li te pote anpil limyè pou odyans lan. Emisyon sa se yon platfòm enpòtan ki fouye byen fon nan istwa ak kilti rich Ayiti pandan l ap fè moun konnen potansyèl san limit peyi sa a genyen pwogrese nan kwasans ak inovasyon. Mwen pa gen ase mo pou m felisite nou. Voye yon gwo kout chapo pou travay sa a n ap fè pou transfòme pèsepsyon ak naratif sou bèl nasyon nou an."

Sipòte Mouvman 1804 Renaissance la

Fè yon diferans ak don ou

"1804 Renaissance" se yon inisyativ kominotè ki dedye a pwomouvwa kilti ayisyen an, istwa, ak reyalizasyon pandan y ap ankouraje inite ak pwogrè nan kominote mondyal ayisyen an. Don jenere ou a pèmèt nou kontinye pwodui kontni enspire, òganize diskisyon ki gen enpak, epi sipòte pwojè ki benefisye Ayisyen atravè lemond.

Poukisa pou fè don?

  • Otonòm Atravè Edikasyon: Kontribisyon w yo finanse pwogram edikatif ak atelye ki bay odyans nou an pouvwa ak konesans ak ladrès.

  • Konsèvasyon Kiltirèl: Ede nou prezève ak selebre rich eritaj kiltirèl Ayiti atravè plizyè inisyativ, tankou rakonte istwa, atizay, ak mizik.

  • Angajman Kominote: Sipòte efò nou yo pou kreye yon platfòm pou dyalòg, kolaborasyon, ak konstriksyon kominote pami Ayisyen ak zanmi Ayiti atravè lemond.

PatNè Espesyal & "Sponsors" Nou yo

Ann Tounen Chanpyon Lespri "1804 Renaissance" la ansanm.

Kesyon Moun poze souvan sou

'1804 Renaissance'

Dekouvri Plis Enfòmasyon Sou Emisyon Nou an: Kijan Pou w Patisipe ak Kijan Pou w Konekte avèk Nou

Ki sa '1804 Renaissance' lan ye?

'1804 Renaissance' se yon emisyon ki te òganize pa Yvener Duroseau, Jean Max Voltaire, ak Fritznel D. Octave k ap eksplore istwa rich, kilti, ak potansyèl ki pa eksplwate Ayiti. Emisyon an vize pou enspire chanjman, selebre eritaj ayisyen an, ak mete aksan sou opòtinite ki gen pou Ayiti.

Kòman mwen ka vin yon envite nan '1804 Renaissance'?

Si ou gen lide, eksperyans, oswa yon vizyon ki aliman ak tèm yo nan emisyon nou an, nou ta renmen tande pale de ou! Vizite seksyon "Fè yon envite" sou sit entènèt nou an epi ranpli fòm aplikasyon an. Ekip nou an pral revize soumèt yo epi kontakte envite potansyèl yo.

Ki kote mwen ka gade epizòd '1804 Renaissance yo?

Ou ka jwenn epizòd '1804 Renaissance' yo sou sit entènèt nou an, ansanm ak platfòm rezo sosyal popilè yo. Swiv nou sou rezo sosyal yo pou w jwenn mizajou regilye sou nouvo epizòd ak kontni espesyal nou yo.

Ki jan '1804 Renaissance' kontribye nan chanjman pozitif ann Ayiti?

'1804 Renaissance' fè efò pou refòme naratif sou Ayiti lè li mete aksan sou richès kiltirèl li ak potansyèl lavni. Atravè konvèsasyon angaje ak lidè panse, nou vize pou enspire ak ankouraje yon sans de fyète, inite, ak otonòm nan mitan ayisyen ak zanmi Ayiti atravè lemond.

Èske mwen ka sijere sijè oswa envite pou '1804 Renaissance'?

Wi! Nou akeyi sijesyon pou sijè, envite, oswa tèm ki aliman ak misyon emisyon nou an. Ou ka soumèt lide ou atravè fòm kontak sou sitwèb nou an, epi nou pral fè tout sa nou kapab pou eksplore opòtinite pou enkòpore yo nan pwogram nou an.

Kòman mwen ka rete konekte ak '1804 Renaissance' epi jwenn mizajou?

Rete konekte lè w abònman nan bilten nou an, swiv nou sou rezo sosyal yo, epi vizite sit entènèt nou an regilyèman. Nou pataje mizajou sou epizòd k ap vini yo, evènman espesyal, ak kontni eksklizif ak kominote nou an.

Èske mwen ka patwone oswa fè piblisite sou '1804 Renaissance?

Wi, nou ofri parennaj ak opòtinite piblisite pou biznis ki alinye ak valè e misyon platfòm nou an. Pou plis enfòmasyon sou plan, modalite kontra ki disponib ak pri pou nou fè pwomosyon pou ou, tanpri kontakte ekip nou an nan info@1804renaissance.com

Kontak

Lòt Lyen Ke Ou Bezwen